HOTLINE : 084-8998099 ,094-4341128
E-mail:care@account4u.co.th

   บริการด้านบัญชี

สำนักงานบัญชีให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร

  1. บริการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
  2. การจัดเก็บเอกสารให้ตรงตามหลักของกรมสรรพากร
  3. การจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. การวางแผนภาษี
  5. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  6. การปิดงบการเงินและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 


อัตราค่าบริการ

ประเภทบริการ จำนวนเอกสาร ค่าบริการ
ทำบัญชีรายเดือน 0-25 ชุด/เดือน 3,000 บาท
26-50 ชุด/เดือน 5,000 บาท
51-80 ชุด/เดือน 7,000 บาท
81-120 ชุด/เดือน 9,000 บาท
121-170 ชุด/เดือน 10,000 บาท
มากกว่า 170 ชุด/เดือน ตามตกลง
ทำบัญชีรายปี 0- 100 ชุด/ปี 10,000 บาท
100 - 200 ชุด/ปี 15,000 บาท
200 - 300 ชุด/ปี 20,000 บาท
300 - 500 ชุด/ปี 30,000 บาท
มากกว่า 501 ชุด/ปี ตามตกลง

หมายเหตุ

  1. การทำบัญชีรายปี ลูกค้าจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 เอง ทั้งนี้หากมีการยื่นผิดพลาดเราจะแก้ไขและทำยื่นเพื่มเติมให้ลูกค้าซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มแล้วแต่กรณี
  2. ราคาค่าบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่ความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัด ทำบัญชีและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ โดย เราจะให้บริการในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเนื้องาน