DESIGNED BY JOOMLATD

บริการด้านบัญชีและภาษี

1.ลูกค้าส่งเอกสาร

2.จัดทำเอกสารตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และทีมงานผู้ทำบัญชีมืออาชีพ

3.จัดทำงบการเงินประจำเดือน / งบการเงินรายปี (ตามตกลง) ให้แก่ลูกค้า พร้อมอธิบายวิธีอ่านงบการเงิน เพื่อผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

4.ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม ตามระยะเวลาที่กำหนด

5.ปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

อัตราค่าบริการ

 

 

 

 

ประเภทบริการ จำนวนเอกสาร ค่าบริการ
ทำบัญชีรายเดือน 0-25 ชุด/เดือน 1,500 บาท
26-50 ชุด/เดือน 3,000 บาท
51-80 ชุด/เดือน 5,000 บาท
81-120 ชุด/เดือน 6,500 บาท
121-170 ชุด/เดือน 8,000 บาท
มากกว่า 170 ชุด/เดือน ตามตกลง
ทำบัญชีรายปี 0- 100 ชุด/ปี 7,000 บาท
100 - 200 ชุด/ปี 10,000 บาท
200 - 300 ชุด/ปี 15,000 บาท
300 - 500 ชุด/ปี 30,000 บาท
มากกว่า 501 ชุด/ปี ตามตกลง

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

     1. การทำบัญชีรายปี ลูกค้าจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 เอง ทั้งนี้หากมีการยื่นผิดพลาดเราจะแก้ไขและทำยื่นเพื่มเติมให้ลูกค้าซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มแล้วแต่กรณี
     2
. ราคาบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่ความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัด ทำบัญชีและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ โดย เราจะให้บริการในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเนื้องาน

 

       บริการด้านประกันสังคม 

    ค่าบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000 บาท สำหรับขึ้นทะเบียนครั้งแรก ค่ะ และ ยื่นรายเดือน คิดเพิ่มขั้นต่ำ (พนักงานไม่เกิน 5 ราย) เดือนละ 250 บาท สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับทางสำนักงานค่ะ

 

   บริษัท แอ๊คเค้าท์ฟอร์ยู จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร งานทะเบียน และงานประกันสังคม  
  สำนักงานจังหวัดชลบุรี  333/65 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
 

 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 43 หมู่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

 
 

 โทร. 084-899-8099 email : care@account4u.co.th

 
TOP